”Fienden är mitt framför oss”

21 februari 2010

Terrorismen är ockupationen

Våra verkliga fiender är inte de som bor i länder långt borta vars namn eller inställning vi inte känner till. den verkliga fienden är det system som skapar krig för profiter, arbetsgivare som sparkar ut oss från jobbet när profiten hotas, försäkringsbolagen som nekar oss vård för sina profiter, bankerna som tar våra hem för att göra profiter. Våra fiender är inte hundratals mil härifrån, de är här mitt framför oss”.
– Mike Prysner


Göteborg: Möte för kvinnliga RS:are

16 februari 2010

Rättvisepartiet Socialisterna Göteborg organiserar den 20-21 februari en studiehelg för kvinnliga medlemmar. Patricia Degerman ger sin bild om vilka förväntningar som finns för helgen.


– Förra kvinnohelgen vi hade för medlemmar i Göteborg var väldigt lyckad och deltagarna kom med många bra inlägg till disskussionen hur vi ska stärka partiet bland kvinnor.

– Det var väldigt lärorikt och det märktes att sådana här möten behövs både för skolning och motivation. Målet med kvinnohelgen är att våra kvinnliga medlemmar ska stärkas politiskt och få självförtroende i sitt arbete.

– det kan vara lättare att ha egna inlägg och diskutera öppet tillsammans med andra tjejer.

– Mina förväntningar på denna kvinnohelg är att det blir två grymma dagar fyllda med politiska disskussioner och att alla ska gå därifrån med ökad kampvilja och känna sig säkra på att fortsätta diskutera på sin skola eller arbetsplats.

Linnea Wallberg

På dagordningen

 • 100 år av socialistisk kvinnokamp
 • Unga kräver Jobb och Grön Framtid
 • Rosa Luxemburg en revolutionär socialist
 • Socialistisk valkampanj

RS Uddevalla på partistyrelsemöte

11 februari 2010

Uddevalla hade för första gången en medlem, Patrik Berg, inbjuden till att delta på möte med partistyrelsen. Här nedan kommer en kort rapport.

På Rättvisepartiet Socialisternas partistyrelse i helgen diskuterades allt ifrån den ekonomiska krisen och arbetarkamp världen över, avtalsrörelse och valår i Sverige till kampanjen Unga kräver jobb och grön framtid.

På punkten om världsperspektiv konstaterades att den akuta risken för depression är avvärjd men att krisen fortsätter att fördjupas.
Världsledarnas sätt att tackla den har varit att blåsa upp nya bubblor vilket är ett recept för kommande kriser. Ilskan växer världen över mot att direktörerna får bonusar medan kostnaden för krisen läggs på arbetare. Internationellt ökar bankdirektörerna i år sina inkomster med 100 miljarder dollar (700 miljarder kronor).

I Sverige väntar
en vår av turbulens och ökad social och politisk polarisering, som bland annat innehåller en politisk avtalsrörelse, där arbetsgivarna är beredda att ta strid för sina nollbud och krav på uppmjukad arbetsrätt. Fackföreningarna måste nu också förbereda sig för hårda strider.
Till hösten väntar en valrörelse mot bakgrund av den största nedgången i BNP i fredstid (minus 5 procent), en hög arbetslöshet som väntas öka med 180 000 personer i år, allt större nedskärningar i vård, skola och omsorg, samtidigt som finansministern vill införa en lag på åtstramningspolitik.
Allt detta medan de rika fortsätter att roffa åt sig.

Ett annat tema under styrelsen var hur Rättvisepartiet Socialisternas valkampanj ska förberedas.
När socialister driver valkampaj tar vi upp samma frågor som vi kämpar för alla dagar mellan valen, valkampanjer innebär en möjlighet att sprida socialistisk politik till tusentals arbetare och ungdomar.
Redan nu behöver medlemmar och sympatisörer bokas in för att vara valheltidare i en eller flera veckor och pengar måste samlas in till valfonden.
Karin Wallmark

______________________________________

Gå med i RS – bli valarbetare

 • Gå med i Rättvisepartiet Socialisterna.
 • Bli valarbetare för RS.
 • Beställ hem Offensiv för försäljning.
 • Värva prenumeranter.
 • Ge ett bidrag till vår ekonomikampanj, PlusGiro 87 96 49-2.

rs@socialisterna.org •   08-605 94 03Hur stoppa rasismen?

08 februari 2010

Det bästa svaret mot rasismen är gemensam kamp mot högerpolitik och mot rasism. Att bekämpa rasismen handlar först och främst om att ge förklaringar och ett politiskt alternativ.

Att rasismens hot dykt upp igen hänger ihop med den nyliberala högerpolitiken under de senaste 20-30 åren. Privatiseringar, nedskärningar, arbetslöshet, ökade klyftor – allt detta har ökat osäkerheten i samhället. När samtidigt det tidigare arbetarpartiet, Socialdemokraterna, också för en liknande politik har det gett utrymme för rasisterna. De minst medvetna har fallit för utpekandet av invandrare som syndabockar. Rasismen är en produkt av passivitet, låg medvetenhet och bristen på arbetarorganisationer.

En antirasistisk rörelse måste ge svar som inga etablerade partier kan ge. Den måste visa att försämringar och förlorade jobb är ett resultat av det kapitalistiska systemet. Att det är politiker och direktörer som medvetet fattat besluten. Detta är samma system som leder till krig, diktaturer och klimatförsämringar som tvingar människor att fly. Alternativet till kapitalismen är ett demokratiskt socia­listiskt samhälle i global skala.
Attackerna och försämringarna drabbar alla vanliga löntagare, unga och pensionärer. De måste därför bemötas av gemensam kamp, av en kämpande arbetarrörelse som förenar alla oavsett etnisk bakgrund, språk, religion o s v. Utan gemensam kamp går det inte att rädda nedläggningshotade skolor eller bibliotek.

Rasisternas försök att splittra denna kamp måste slås tillbaka. Försämringar och hårdare förtryck av flyktingar har aldrig gjort att äldreom­sorgen eller skolan fått mer resurser. Tvärtom, attacker på en grupp har banat väg för attacker på andra. Flyktingar som kämpar för sin rätt får genomgående starkt stöd av lokalbe- folkningen på sin ort.

Rasismen måste därför bemötas överallt där den dyker upp. I första hand med argument och ett alternativ till dagens samhällsutveckling. Desperation har fått vissa att tro att det är enskilda rasister som ska angripas. Men det som behövs är mobiliseringar som försöker samla så många som möjligt. Protesterna mot sänkt a-kassa efter valet 2006 bröt SD:s uppåtgående trend. Att känna kollektiv styrka och demokratiskt diskutera krav och aktioner är vägen att bygga en kämpande antirasistisk rörelse kapabel att bekämpa SD och rasismen.


Faran med Sverigedemokraterna

08 februari 2010

Vad är faran med Sverigedemokraterna? Ett kort svar är att det rasistiska giftet kan spridas till andra partier, att det riskerar att bli ett hinder för gemensam kamp, samt att det rasistiska våldet ökar.

Danmark är ett tydligt exempel på hur andra partier kopierat och samarbetat med ett rasistparti som gått framåt i val. Det gäller inte bara de traditionella högerpartierna, utan äv­en Socialdemokraterna och Socialistiskt Folkeparti. Ett genombrott kom när Poul Nyrup Rasmussen, socialde­mokratisk statsminister, i nyårstalet 2000 pratade om risken för att danskar känner sig ”främmande i sitt eget land”.
Även i Sverige har utvecklingen gått åt samma håll, om än långsammare. Rasistiska Ny Demokratis kravlista för flyktingpolitiken genomfördes av de andra partierna (t ex visumkrav från före detta Jugoslavien och sänkta dagbidrag för asylsökan­de). Folkpartiet gjorde kravet på språktest för den som söker medborgarskap till sin huvudfråga i valet 2002. På senare år är det främst moderaterna i Skåne som försökt haka på SD.

Rasisterna menar att ”alla svenskar” har gemensamma intressen. Det finns ”inga motsättningar mellan arbetstagares och kapitalägares intressen” påstår SD i sitt handlingspro- gram för ekonomisk politik. Det är en klassisk rasistisk formulering.
När SD pratar om jobb menar man arbete för ”svenskar”, det vill säga inte för den stora grupp av LO-medlemmar som kommer från andra länder och arbetar på sjukhus, i indu­strin o s v.
För att kämpa mot sänkta a-kassa, sjukersättning och pensioner krävs en verklig massrörelse, med massdemonstrationer och strejker, med sikte på att skapa ett nytt kämpande arbetarparti. En verklig kamprörelse förenar arbetare och unga, oavsett ur- sprungsland, samtidigt som det är en kamp mot både svenska och utländs­ka kapitalister och deras politiker. SD är svurna fiender till all form av klasskamp.

SD:s angrepp på flyktingar och invandrare som orsaken till problem i samhället legitimerar det rasistiska våldet. Nazistiska våldsgrupper uppmuntras och föreställer sig att SD:s väljare stöder även dem. SD har samtidigt gång på gång avslöjats med dömda våldsverkare och nazistanhängare i sina led.


Sverigedemokraternas rasistiska program

08 februari 2010

Sverigedemokraterna är inte längre rasister, påstod Jan Guillou i en serie artiklar i Aftonbladet för ett år sedan. Men det räcker med att läsa SD:s program för att inse att rasismen är långt ifrån borttvättad.

Vad är rasism? Sverigedemokraternas principprogram antogs i maj 2003, med vissa förändringar gjorda 2005. Här finns ingen hänvisning till olika ”raser”, men det har sin förklaring.

Rasismen har byggt på att det finns olika ”människoraser” som värderas olika. Det statliga svenska rasbiologiska institutet, som instiftades 1922, var ett av de värsta i att gradera vissa ”folkstammar” som värdelösa eller direkt farliga, medan de ”nordiska” beskrevs som överlägsna. Globalt var rasismen en bärande ide­ologi för imperialismens kolonier samt för att splittra arbetare och förtryckta inom och mellan länder. Soci­alisterna i den framväxande arbetarrörelsen var den kraft som utmanade rasismen, inte minst med parollen ”proletärer i alla länder, förena er”.

Sedan nazismen – en av de grövs­ta rasideologierna – besegrats i andra världskriget och koloniernas folk kämpade för sin frihet började rasismen att pressas tillbaka. Men det var inte förrän 1958 som Sverige bytte namn på sitt rasbiologiska institut. Medborgarrättsrörelsen i USA på 1960-talet och kampen mot apartheid i Sydafrika under 1970- och 80-talen var viktiga milstolpar i kampen mot rasism. Arbetarkamp och politisk radikalisering bland ungdomar och studenter i en rad länder efter Frankrike 1968 bidrog starkt till att pressa tillbaka rasismen ytterligare. Det betyder inte att rasismen försvann – även om kamp kan pressa den tillbaka är rasismen en integrerad del av det kapitalistiska samhället. Rasismen ger de styrande möjlighet att försöka ställa grupper av arbetare och förtryckta mot varandra. Genom att vissa har sämre villkor försvåras den gemensamma kampen underifrån. Rasismen betyder i korthet en medveten rangordning och/eller diskriminering av människor utifrån etnisk bakgrund (födelseland, utseende), språk, religion etc.

När Sverigedemokraterna bildades 1988 var ett av dess nyckelkrav att alla som kommit till Sverige efter 1970 skulle utvisas. Partiet behöll också parollen ”Bevara Sverige Svenskt”, som var namnet på dess föregångare. Under senare hälften av 1990-talet tog partiet bort 1970-kravet ur sitt program. Det ingick i en internationell trend att tona ner vissa krav för att kunna få fler röster i valen. I Sveri-ge var Ny Demokrati en föregångare för SD när man kom in riksdagen år 1991.

Dessa rasistiska partier slutade (till skillnad från nazistgrupperna) att använda rasbegreppet. Istället tog begreppet kultur över som ett kodord för ”ras”. De rasistiska partierna i Europa vill förknippa invandring med stora ekonomiska kostnader och med kriminalitet. De kräver allt hårdare lagar mot invandring och att utländska medborgare ska stå utan rättigheter.

Samtidigt försöker de framställa sig som annorlunda och kritiska till de etablerade partierna, samt att de försvarar respektive lands etniska majoritet. Dansk Folkeparti säger sig försva- ra danskars rätt till äldreomsorg och engelska BNP talar om jobb till britti-ska arbetare. Sedan början av 2000-talet har dessa partiers politiska angrepp allt mer riktats mot muslimer. Det var därför inte överraskande att SD:s ö­kända debattartikel i Aftonbladet i höstas pekade ut islam som ”vårt största utländska hot sedan andra världskriget”.

Sverigedemokraternas princip­program är bara 4 sidor långt. På det utrymmet finns begreppet ”nation” i olika former nämnt mer än 50 gång­er, medan ”kultur” uppträder närma­re 40 gånger.

SD:s huvudbegrepp är ”den natio­nalistiska principen”. Denna ­förklaras så här: ”Den viktigaste faktorn i ett tryggt, harmoniskt och solidariskt samhälle är den gemensamma identiteten, vilken i sin tur förutsätter en hög grad av etnisk och kulturell ­likhet bland befolkningen.” Om nu Sverigedemokraterna lämnat rasismen bakom sig – vad är då ”etnisk likhet”? Och hur ska den ”etniska likheten” uppnås?

SD:s invandringspolitiska program ger tre svar. SD vill att ”invandringen av personer från kulturellt av-lägsna länder begränsas till ett minimum”. Partiet tror att det ”kan bli nödvändigt med ett tillfälligt total­stopp för icke-västlig invandring”. För de ”etniskt olika” som redan finns i Sverige förordas ett ”generöst bidrag till återvandring”, under förutsättning att den som lämnar Sverige avsäger sig medborgarskap och uppe­hållstillstånd.

För säkerhets skull understryker SD att ”Sverige är svenskarnas land”. Är detta något annat än en modern variant av 1970-regeln som visar att Sverigedemokraterna förordar ”etnis­ka gränser”?

I Sverigedemokraternas invandringspolitiska program finns ett detaljerat program för att begrän­sa invandringen:
• Alla uppehållstillstånd ska vara tillfälliga.
• Flyktingar som saknar pass el­ler id-handlingar ska avvisas direkt.
• Det ska vara kriminellt att göm­ma flyktingar.
• Flyktingar ska inte få kontanta bidrag och tillåtas utföra enkla­re sysslor på förläggningen.
• Flyktingar som väntar ska förpassas till en zon utanför EU. SD har även ett program för särbe-handling mellan svenskar och invandrare som redan finns i landet:
• De som inte är svenska medborgare måste vara 24 år för att få gifta sig. De måste ge ett större bidrag till staten.
• Den som behöver tolk ska betala det själv.
• Invandrarföreningar ska inte få bidrag.
• Kristna högtider ska firas i skolan, där kyrkan ska spela en större roll.
• Slöja och turban ska vara förbjudet under yrkesutövning.
• För att bli svensk medborgare krävs 10 års väntan, därefter ett medborgarskapstest inklusive en lojalitetsförklaring till Sveri­ge.

Det är tydligt vilka som är SD:s viktigas­te frågor. Partiets program är helt i linje med andra rasistpartiers runt om i Europa. Dessa partier pendlar ständigt mellan våldsam rasism och försök att putsa ytan. Att SD är ett rasistiskt parti som utgör en fara för alla arbetare, ungdo­mar och kvinnor råder det inga tvivel om.

Per-Åke Westerlund


Lyckat möte om jobben, klimatet och köpenhamn

02 februari 2010

Den 26 februari hölls ett öppet möte med RS medlemmar och sympatisörer. Mötet var lyckat och entusiastiskt om fortsatt arbete för Rättvisepartiet Socialisterna i Uddevalla.

Inbjuden från Göteborg att tala var Amer Mohammed Ali som under en längre tid befann sig i Köpenhamn under COP15 veckan.

” Mitt under pågående ekonomiska kris, som blev en industri kris, en jobb kris så har vi ytterligare en kris att hanskas med, en kris för miljön. Detta är inte separata frågor utan frågor som hör ihop.Kampen för jobben, måste kopplas samman med kampen för en klimatomställning av industrin. Detta skulle dessutom skapa fler jobb. Samtidigt är vi medvetna om att det inte finns några inomkapitalistiska lösningar på problemet. Även miljö är i det kapitalistiska systemet satt under press att generera vinster”, sa Amer

”Vi är inte som andra partier, vi går inte med på att det inte finns några pengar. Vårlden är rikare än någonsin. Frågan är vilka som kontrollerar resurserna”, sa han.

Polisbrutaliteten i Köpenhanm var något som både Kim Holmstedt och Karl Heydar tog upp i diskussionen. Hur polis för att ta frågan bort från den 100 000 starka demonstarationen helt godtyckligt grep 1 000 personer varav 40 från RS, varav en Uddevallakamrat.

Polisvåldet fortsatte sedan resten av veckan mot även mindre demonstrationer, som mot en bondedemonstration.

Mer lokala frågor tog Patrik Berg upp. Om hur underleverantörer inom bilindustrin nu varslar. RS kommer att agera och ge stöd till de arbetare som är beredda att kämpa för jobben. En annan fråga Patrik tog upp var en fråga som kommer vara aktuell under avtalsrörelsen tack vare Lagenaarbetarnas vilda strejk. Frågan om hur företagen använder sig av bemanningsföretag för att kringgår LAS.

Efter mötet var de två icke medlemmar som ville veta mer och gå med i partiet. RS Uddevalla kommer att agera fler offentliga möten under våren.

RS Uddevalla


SP bryter AI samarbete

01 februari 2010

Rättvisepartiet Socialisterna tar kampen för ett nytt arbetarparti på allvar

ArbetarInitiativet (AI) lanserades som ett nytt alternativ i EU-valet i somras. Ursprung­et var ett förslag från Rättvisepartiet Socialisterna, som fick stöd av Socialistiska Partiet och en del oberoende aktivister.

Sedan EU-valet är dock AI vilande och det blir inget nytt försök i riksdagsvalet till hösten. När Socialistiska Partiet höll kongress i början av december vann en gruppering med bas i Göteborg majoritet. ”I den antagna texten avvisar partiet också fortsatt deltagande i ArbetarInitiativet…”, rapporterade majoritetens Peter Belfrage i SP:s tidning Internationalen.
Grupperingen i Göteborg var hela tiden emot AI och ställde t o m upp med en spränglista i EU-valet.
Rättvisepartiet Socialisterna betraktade AI som ett sätt att visa att vi menar allvar med att det behövs ett nytt arbetarparti. Socialdemokraternas variant av högerpolitik måste utmanas av en verklig kraft.
Samtidigt ansåg även RS att ett samarbete enbart med SP inte var tillräckligt. En verklig kraft behöver fler arbetaraktivister och socialister. Det var också RS:s goda kontakter med gruvarbetare och sopgubbar som med kort varsel bidrog till en ytterligare breddning av AI.

SP-kongressen i december, som var stängd för utomstående, verkar ha präglats av hårda debatter. Från flera orter redovisades positiva erfarenheter från EU-valet, men en knapp majoritet ”avvisade” AI. En effekt blev att SP:s tidigare ordförande Kjell Pettersson valde att inte ställa upp i partistyrelsen och att Håkan Blomqvist petades ner till suppleant. På SP:s par-tistyrelsemöte i helgen valdes ett nytt verkställande utskott på fyra personer, där dock ingen från göteborgsmajoriteten ingår. Man beslutade ock- så att kongressens dokument inte ska publiceras. Samtidigt offentliggjordes att SP:s Jan-Olov Carlsson kommer att kandidera på Vänsterpartiets valsedel i kommunvalet i Umeå, något som godkändes i efterhand av SP:s partistyrelse.

För RS är SP:s beslut på inget sätt avgörande.
AI var ett experiment som gav nya erfarenheter. RS kommer att ställa upp i höstens val, samtidigt som vi fortsätter arbetet tillsammans med andra goda krafter, inklusive medlem­mar i SP, i olika nätverk och kampanjer.
Det är ur ökad kamp och internationella impulser som ett nytt arbetar­parti kommer att bildas.

Per-Åke Westerlund


Gå med i RS – bli valarbetare

 • Gå med i Rättvisepartiet Socialisterna.
 • Bli valarbetare för RS.
 • Beställ hem Offensiv för försäljning.
 • Värva prenumeranter.
 • Ge ett bidrag till vår ekonomikampanj, PlusGiro 87 96 49-2.